Napomene uz cenovnik

B. NAPOMENE UZ CENOVNIK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

1. računovodstvene usluge - usluge čija cena se utvrđuje na mesečnom nivou - ovo je deo računovodstvenih usluga čija cena se ugovara na fiksnom mesečnom nivou, paušalno, a sastoji se od dva dela: vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa) opisanog u tački 1.1. i osnovnih dopunskih usluga opisanih u tački 1.2.;

1.1. vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja (završnog računa) – ova usluga se ugovara i plaća na mesečnom nivou, paušalno, a njena visina se utvrđuje delimično na osnovu pravne forme, delomično na bazi obima poslovnih promena, delimično na bazi delatnosti koju klijent obavlja, delimično na bazi značaja i komplikovanosti poslovnih procesa, delimično na bazi broja organizacionih jedinica, a u najvećoj meri na bazi iskustvenih procena, a podrazumeva usluge koje se nabrajaju u tačkama 1.1.1. do 1.1.5. U ceni ove usluge uvek je sadržana i izrada završnog računa, osim u slučaju kada Agencija preuzme vođenje knjiga za klijenta koji je već poslovao, u kom slučaju se takvom klijentu za izradu završnog računa naplaćuje onoliko 1/12 cene bazne knjigovodstvene usluge koliko meseci nije bio klijent ove Agencije.

1.1.1. preduzeće koje je u sistemu PDV-a - misli se na vođenje svih računovodstvenih evidencija po principu dvojnog knjigovodstva, a naročito: glavne knjige, svih analitičkih knjigovodstava (kupci, dobavljači, avansi, osnovna sredstva) i robnomaterijalnog knjigovodstva. Pod ovom uslugom se podrazumevaju PDV i sve druge poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dobit i socijalni doprinosi kod osnivača privrednih društava koji nisu zasnovali radni odnos. Deo ove usluge je i izrada godišnjeg završnog računa (31.12.) koji obuhvaća sve finansijske izveštaje (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, a kod srednjih pravnih lica i bilans tokova gotovine), predaju spomenutih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, kao i predaju poreskog bilansa, godišnje poreske prijave i akontativne godišnje poreske prijave poreza na dobit za preduzeća nadležnoj Poreskoj upravi;

1.1.2. preduzeće koje nije u sistemu PDV-a - sve kao i pod 1.1.1. osim PDV evidencija;

1.1.3. preduzetnik (radnja) koji je u sistemu PDV-a - misli se na vođenje svih računovodstvenih evidencija po principu dvojnog knjigovodstva, a naročito: glavne knjige, svih analitičkih knjigovodstava (kupci, dobavljači, avansi, osnovna sredstva) i robnomaterijalnog knjigovodstva. Pod ovom uslugom se podrazumevaju PDV i sve druge poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dohodak građana i socijalnih doprinosa. Deo ove usluge je i izrada završnog računa koji obuhvata sve finansijske izveštaje (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, predaju spomenutih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre, kao i predaju poreskog bilansa, godišnje poreske prijave i akontativne godišnje poreske prijave poreza na dohodak građana nadležnoj Poreskoj upravi;

1.1.4. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a - preduzetnici sa delatnostima trgovine, ugostiteljstva, menjačnice i koji imaju proizvodnju; sve kao i pod 1.1.3. osim PDV evidencija;

1.1.5. preduzetnik (radnja) koji nije u sistemu PDV-a - preduzetnici sa uslužnim delatnostima (frizerski saloni, kozmetički tretmani, agencije za nekretnine, građevinske usluge i sve druge usluge /osim proizvodnje/ koje se njačešće oporezuju paušalno, ali je procena kljienta i računovođe da je povoljnije da se vode knjige; sve kao i pod 1.1.3. osim PDV evidencija;

1.1.6. paušalno oporezovan preduzetnik - misli se na vođenje Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (KPO). Pod ovom uslugom se podrazumevaju i sve poreske evidencije, a naročito evidencije poreza na dohodak građana i socijalnih doprinosa. Deo ove usluge je i predaja zahteva za paušalno oporezivanje nadležnoj Poreskoj upravi;

1.1.7. preduzeće u mirovanju - misli se na vođenje svih evidencija opisanih u tački 1.1.2. za preduzeće koje ne posluje, ne obavlja delatnost;

1.1.8. preduzetnička radnja u mirovanju - misli se na vođenje svih evidencija opisanih u tački 1.1.4. za preduzetničku radnju koja ne posluje, ne obavlja delatnost;

1.2. osnovne dopunske usluge – ove usluge, za razliku od usluge vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja (završnog računa), kod nekih klijenata su prisutne, a kod nekih nisu. Ili, kod klijenta neko vreme mogu biti prisutne pa prestati, odnosno klijent može ne imati ih pa imati potrebu za njima. Zato se ovim cenovnikom unapred predviđa promena cene ukoliko klijent promeni status po pitanju ovih usluga;

1.2.1. unos i obrada računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka - misli se unos u računare i obradu pomoću računara računovodstvenih i knjigovodstvenih podataka, podataka finansijskog i/ili robno-materijalnog knjigovodstva, nakon što stručna lica Agencije odrede način njihovog knjiženja, odnosno obrade za mesece pre potpisivanja ugovora . Ova usluga predstavlja do 70% cene navedene u tački 1.1. što se uvek precizira aneksom Osnovnom ugovoru. Ovaj deo posla može odrađivati i Klijent (lice angažovano od strane klijenta), ali i drugo pravno lice ili preduzetnik, u kojem slučaju Klijent naknadu (nezavisno od ovog cenovnika) plaća izvršiocu usluge;

 

1.2.2. obračun zarada - misli se na situaciju kada klijent ima zaposlene radnike ili ima zaposlenog osnivača te mu se mesečno radi obračun zarada i ostalih ličnih primanja; broj zaposlenih nije od uticaja na cenu naknade;

 

2. ostale dopunske, naknadne i vanredne usluge - usluge čija cena zavisi od njihovog obima – ovo je deo računovodstvenih usluga koje se obračunavaju po broju izvršenih usluga („po komadu“). Karakteristika je ovih usluga da ih pojedini klijenti imaju, a drugi ih nemaju, pojedini klijenti ih imaju češće, a drugi ređe. Najbolji primer ovih usluga su prijave i odjave radnika. Dok pojedini klijenti godinama imaju iste radnike te im se ne radi usluga prijave i odjave radnika, neki klijenti ih menjaju svakog meseca. Ekonomisti bi rekli da ovi drugi imaju visoku fluktuaciju radne snage. Obim potrebnog rada kod te dve kategorije klijenata značajno je različit. Zato se ove usluge obračunavaju po broju pojedinačno izvršenih usluga, a ne paušalno;

2.1. izrada vanrednog završnog računa – misli se na izradu vanrednog završnog računa u toku godine koji Agencija radi po zahtevu klijenta. (Izrada godišnjeg završnog računa, na dan 31.12, sastavni je deo vođenja poslovnih knjiga i izrade finansijskih izveštaja opisanih u tački 1.1. ovog cenovnika i ne naplaćuje se posebno.) U toku godine, bilo zato što klijent želi preciznije sagledati svoje poslovanje radi donošenja poslovnih odluka, bilo zato što mu je završni račun potreban kod neke državne institucije, fonda ili banke, na zahtev klijenta Agencija radi završni račun sa različitim nivoima detaljisanja kao što se navodi u tačkama od 2.1.1. do 2.1.4;

2.1.1. zaključni list bez zaključnih knjiženja – samo analiza - misli se na izradu i štampanje zaključnog lista na način da se sa klijentom analiziraju sve pozicije sredstava i izvora sredstava (aktive i pasive) sa izvođenjem aproksimacija kakav bi mogao biti poslovni rezultat na bazi trenutno proknjiženih poslovnih promena;

2.1.2. zaključni list sa zaključnim knjiženjima - misli se na izradu i štampanje zaključnog lista pri čemu se, osim knjiženja i analize svih pozicija sredstava i izvora sredstava (aktive i pasive) do dana sastavljanja zaključnog lista, knjiže i u obzir uzimaju i svi obračuni: amortizacije, trgovačke robe, proizvodnje, zarada i svih drugih ličnih primanja kao i obračuni i ukalkulisavanja svih drugih troškova, rashoda i prihoda perioda za koji se sastavlja zaključni list;

 

. USLOVI I ROKOVI PLAĆANJA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

1. Cene računovodstvenih usluga ugovaraju se i iskazuju u EUR-ima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po sredmjem kursu NBS koji vredi na dan plaćanja usluge.

2. Računovodstvene usluge se plaćaju mesečno unapred. Rok za plaćanje usluga je do 5-og u mesecu za koji se usluga plaća, osim dopunskih usluga koje se plaćaju po isteku meseca, zajedno sa cenom osnovne usluge za idući mesec.

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.02.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.02.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis