Kurs za samostalnog knjigovodju

Hvala što ste ostali verni FINANCE TEAM-školi knjigovodstva

Naš kurs se potpuno razlikuje od drugih
On je jedintsveni doživljaj

Samostalni knjigovodja

 U čemu se razlikujemo od drugih organizatora kurseva  knjigovodstva i šta nas to posebno preporučuje ?

Šta nude drugi ?Koje predavače?

Jedni nude profesore sa fakulteta ili srednjih škola.

Šta nude profesori fakulteta kao predavači ?Sve što su znali morali su reći dok su vas učili na srednjoj školi ili na fakultetima .A vi ste ipak u potrazi za kursom .Znači profesori  NE

Drugi nude slabbo plaćene ljude iz struke ili pripravnike .Jedni nisu motivisani ili   se ne snalaze  sa tudjom organizacijom   drugi i neznaju .Znači NE

Šta nude drugi organizatori kurseva?

Jedni nude obuku za dvojno knjigovodstvo- ručno(40 časova)  .A šta je sa onim pre i onim posle .A šta je sa radom na knjigovodstvenim softverima ,koje ćete morati ponuditi u vašem CV. Drugi nude samo  obuku na knjigovodstvenom softveru  (kod jednih je to računa varijanta koja se  koristi samo na kursu , kod drugih samo finansiski deo softvera sve to  za oko  30 časova .O pet se postavlja pitanje gde je obuka za ono  što dolazi pre glavne knige  i ono posle?.Nema obuke za pojedinačan knjigovodstveni  posao Nema finansiskih izveštaja ………i šta sve još tu fali Znači nikako to nije dobro

A šta nudimo mi?

Naša škola vrši  celovitu  obuku za vodjenje poslovnih knjiga.i to  obuka za  svaki pojedinačni posao (likvidator,poreski knjigovodja,robni knjigovodja knjigovodja osnovnih sredstava ,knjigovodja obračuna ličnih dohodaka,knjigovodja uvoza i izvoza ) što podrazumeva :edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz poreske prijave  , obračun ,pomoćne knjige ,plaćanja ,spoljnotrgovinsko poslovanje ,glavnu knjigu ,bruto bilans ,finansiske izveštaje .

Obuka se  vrši u smislu vodjenja poslovnih knjiga ručno a zatim na knjigovodstvenom programu (mašinska obrada)

Nastava traje 66 šk/ časa 50 šk/časa takozvana  ručna obrada  knjigovodstva i  16 časova knjiženja na mašinskooj obradi-  na knjigovodstvenom softveru BILLANS. Polaznicima se pruža mogućnost da nakon završetka kursa nastavite korišćenje softvera još 2 mesec besplatno

 

100% praktičan
U svim segmentima gradiva direkno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa .
Svi naši polaznici koji su ranije završili kurs dobijaju skripte u skladu sa izmenjenim propisima odmah po
Počinje upis 42 .generacije polaznika kursa za sertifikat „Samostalni knjigovođa“u Beogradu i 52.-te generacije u Novom Sadu

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom Osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje , knjiženje kroz knjige KPR,
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva,
 4. knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  I usluge , evidentiranje kroz robne kartice,  Knjiženje kroz KIR.Kniženje prodaje proizvodnih usluga
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda ( zatvaranje uplata kupaca i dobavljača )
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada PPP-PD prijave
 10. Isplata zarade I poreza I doprinosa na zarade na odgovarajuće uplatne račune
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR,Devizni izvodi ,obračun kursnih razlika
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih  poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu
 16. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 17. Predzakjljučna i zaključna knjiženja.
 18. knjiženje u glavnu knjigu
 19. Izrada zaključnogh lista ručno , izrada originalnih  finansijskih izveštaja bilans uspeha, bilans stanja,statistički aneks, obračun poreske amortizacije i izada poreskog bilansa
 20. Unošenje finansiskih izveštaja kroz aplikaciju APR –a

 

Opšte informacije:

Knjigovodstveni kurs „SAMOSTALNI KNJIGOVODJA“ omogućava polaznicima funkcionalno znanje .Na kursu je konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo za mala i mikro preduzeća pomoćne knjige -obavezne analitike I knjiženje u dvojno-sintetičko knjigovodstvo -glavnu knjigu.

Ponosni smo da možemo istaći da se radi o obuci 100% praktičnoj za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi svih poreskih prijava i Finansijskih Izveštaja -danas aktuelno.Naši novi pšolaznici mogu biti sigurni da se obuka obavlja po najnovijim propisima u svim segmentima .Naši raniji polaznici dobijaju skripte sa detaljnim promenama koji su u medjuvremenu nastupili,kako bi bili spremni da se uključe na napredne kurseve onda kad budu odlučili.

Metod rada

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

U prvom delu kursa, polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga.

Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige virtuelne firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju po PDV-propisima.

 

Samostalni knjigovodjaSamostalni knjigovodja kurs

A

 

Aktuelni kursevi za samostalnog knjigovodju u Novom Sadu Grčkoškolska 6 prizemlje br 4 prvi deo kursa.

 

Drugi deo kursa sa samostalnog knjigovodju –Kontiranje i knjiženje u glavnu knjigu.

 

U ovom delu vrši likvidiranje knjigovodstvene dokumentacije .Savladava se Zakon o PDV i njegova direkna primena Vrši se knjiženje celokupne dokumentacije kroz knjigu KPR .Vrši se obuka za pravilno evidentiranje u pomoćnim knjigama i knjiži sva knjigovodstvene dokumentacije kroz pripadajuće pomoćne knjige za robu ,osnovna sredstva ,kupaca i dobavljača, Vrši se prodaja ,fakturisanje i evidentiranje kroz knjigu KIR i karticama kupaca i radi obračun i knjiženje izlaza sa zaliha kroz robne kartice.Vrši se obračun zarada i sastavljaju pripadajuće poreske prijave i Obračunata zarade se isplaćuje ipripadajućih doprinosa i poreza i Obračunava se i knjiži računovodstvena amortizacija.Vrši se naplata od kupaca i isplata dobavljačima preko tekućih računa i knjiženje izvoda .Vrši se obračun spoljnotrgovinskih poslova i obrada naplate od ino kupaca i isplata ino dobavljačima preko deviznih tekućih računa .Radi se obračun kursnih razlika i knjiženje istih analitički .

Na drugom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava,.Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije KPR-a i KIR-a. Kontira se obračunata računovodstvena amortizacija osnovnih sredstavai ,kontira obračun zarada radnika .obračun i plaćanje uvoza izvoz i naplata od ino kupca ,kursnih razlika Vrši se bilansiranje Sastavlja se i kontira PPPDV prijava ,Kontirana dokumentacija se unosi u glavnu knjigu .Izradjuje se zaključni list i finansiski izveštaji bilans uspeha bilans stanja i statuistički aneks.Unose se finansiski izveštaji u aplikaciju APR-a.2šk časa je predvidjeno za : izradu OA -obrasca poreska amortizacij, unos finansiskih izveštaja u aplikaciju APR-a i izradu i podnošenje PDP

Završni treći de kursa samostalni knjigovodja u Novom Sadu Grčkoškolska br 6 prizemlje br 6

 

U trćem delu kursa se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans po principu Jedan polaznik jedan računar 12šk /čas i istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća . Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije.

Završni deo unos finansiskih izveštaja u aplikaciju APR izrada

 

 

Za kontrolni ispit imamo na raspolaganju 1šk/čas

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.
Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita

Ispit traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata plaća se 700,00 dinara
Na ispitu se radi kontrolni test sa 30 pitanja iz oblasti:

 1. Zakonodavna i poreska politika
 2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
 3. Primena Zakona o Porezu na Dodatu Vrednost Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja – PPPDV  prijave
 4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
 5. Bilansiranje ,slaganje analitike i sintetike
 6. Slaganje sa poreskom evidencijom
 7. Logička kontrola finansiskih izveštaja i analiza stavki

 

Ocenjivanje za Sertifikat (100%) bodova maksimum i 70%minimum bodova

25 bodova nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

24 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi redovnost i marljivost na časovima

Literature: Praktikumi teoretske nastave

Način rada

Aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika za direkno uključivanje u poslovno okruženje uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i reviziji i pravilnika o primeni kontnog okvira, poštovanje zakonske i poreske regulative izrada poreskih prijava i finansijskih izveštaja.

Kurs obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: Prostog i dvojnog knjigovodstva, na kursu se radi završni u prostom knjigovodstvu kao primer za preduzetnike koji su odlučili da vode poslovne knjige po principi prostog knjigovodstva, a potom se sve radi u dvojnom knjigovodstvu i u dvojnom na šta se obtraća dužna pažnja.

Beograd „Samostalni knjigovođa“ INHAUS

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

kurs knjigovodstva Samostalni knjigovodja

Novi Sad

Datum početka kursa: 10.08.2015

Trajanje kursa: 68 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno i 16 /šk /časova na softveru billans polascoi su: prvi mesec dana 1x nedeljno 3 sata od 17 do 20h ; drugi mesec 2x nedeljno po 3 sata od 17 do 20h

Beograd

Datum početka kursa: 10.09.2015

Trajanje kursa: 68 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 2x 16šk/časa na računarima