Kurs za samostalnog knjigovodju

 knjigovodstveni kurs za samostalnog knjigovodju Opšte informacije:

samostalni knjigovodja

samostalni knjigovodja

knjigovodstveni kurs za „Samostalni knjigovođa“ je osmišeljen tako da se polaznik uvodi u knjigovodstvo kao zanat! Mi se ne bavimo istorijskim prikazom računovodstvenih i poreskih zakona, mi vas obučavamo da vodite knjige i radite odmah u skladu sa aktuelnim propisima.

Kurs knjigovodstva  „SAMOSTALNI KNJIGOVODJA“ omogućava polaznicima funkcionalno znanje.

Kurs knjigovodstva je koncepiran tako da je  konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo, prosto i dvojno. Ponosni smo da možemo istaći da se radi o obuci 100% praktičnoj za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi Poreskih prijava i Finansijskih izveštaja danas aktuelno.

knjigovodstveni kurs za samostalnog knjigovodju -metodi rada

Obuka za kurs knjigovodstva  sastoji se iz tri dela:

knjigovodstveni kurs   – Prvi deo

Na prvom delu kursa knjigovodstva, polaznici se na jednostavan način upoznaju sa knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga.

Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige virtuelne firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju po PDV-propisima.

U ovom delu vrši se likvidiranje i evidentiranje knjigovodstvene dokumentacije kroz KPR evidenciju i u pomoćne knjige za robu ,vrši se izdavanje robe ifakturisanje prodaje i knjiže fakture kroz knjigu KIR,evidentiranje kupaca i dobavljača, analitika osnovnih sredstava i obračunava računovodstvena amortizacija i, poreske evidencije KPR i KIR, vodi se robno knjigovodstvo radi se obračun zarada ii pripadajuća prijava obračun amortizacije,naplata i isplata preko tekućih računa .Radi se obrada spoljnotrgovinskih poslova i devizna naplata i isplata preko deviznih tekućih računa i obračunavaju i knjiže kursne razlike analitički

knjigovodstveni kurs  - Drugi  deo

Na drugom delu knjogodstvenog kursa , kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom kartica kupaca, dobavljača, robe i osnovnih sredstava, KPR-a i KIR-a.Kontira se računovodstvena amortizacija osnovnih sredstavai ,kontira zarada .

Kontiraju se spoljnotrgovinski poslovi i devizni tekući računi i kursne razlike .
Nakon unosa dokumentacije ponovo sve kontoliše sa ručnom evidncijom, sastavlja se i knjiži PDV prijava. Polaznici se nakon toga upoznaju sa pojmom zaključni list,Izradjuje se zaključni list i sastavljaju Finansiski izveštaji bilans uspeha i bilans stanja i statistički aneks i unose u propisanu aplikaciju APRZa ovo imamo na raspolaganju 49šk/časa+ 1čas za kontrolni ispit

knjigovodstveni kurs  Treći deo

U trćem delu kurs knjigovodstva se sastoji od praktične nastave, tako što se sve poslovne promene unose na knigovodsvenom softveru Billans po principu Jedan polaznik jedan računar 12šk /čas i istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća . Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije.

knjigovodstveni-kursevi

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa. Obaveza kandidata je da u toku nastave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

knjigovodstveni kurs za  Samostalnog knjigovodju Nastava po segmentima

dscf1047

 

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom. Osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni racuni, knjiženje kroz knjige KPR, formalna i suštinska kontrola ulaznih računa po zakonu o PDV.
 3. Evidentiranje kroz knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva, kroz knjigu osnovnih sredstava. Evidentiranje robnih kartica
 4. Prodaja kupcu evidentiranje kroz robne kartice, izrada izlaznih faktura po zakonu o PDV. Knjiženje kroz KIR.
 5. Obračun računovodstvene amortizacije
 6. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 7. Knjiženje izvoda ( zatvaranje uplata kupaca i dobavljača )
 8. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka, objedinjna poreska prijava PPP PD,
 9. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 10. Kontiranjena svih dokumenta i pripema za sintetičku evidenciju evidentiranja istih kroz glavnu knjigu
 11. Kniženje svih poslovnih promena kroz glavnu knjigu
 12. Evidencija Izjave o kompenzaciji, evidecija prebijanja na karticama dobavljača i kupca i kontiranje Ugovora o kompenzaciji
 13. Kontrola glavne knjige sa knjigom KPR-a, Kir-a, pregledom nabavne vrednosti osnovnih sredstava i amortizacije, karticama robe (ulaz, izlaz, stanje), kontola nabavne vrednosti prodate robe, prihoda, potraživanja i obaveza, kroz kontrolu glavne knjige sa operativom
 14. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, knjiženje kursnih razlika.z knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 15. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvod obračun i knjiženje kursnih razlika.
 16. Evidentiranje i knjiženje deviznog plaćanja, i obračun kursnih razlika
 17. Zatvaranja PDV prijave.
 18. Unos dokumentacije u knjigovodstvenom programu Billans, knjiženje i kontrola fizičke dokumentacije sa programom
 19. Predzakjljučnja i zaključna knjiženja.
 20. Izrada zaključnog lista ručno i na računaru
 21. izrada finanansiskih izveštaja Bilans Uspeha, Bilans Stanja i Statistički aneks, i unos FI kroz propisanu aplikaciju APR-a

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - praktični deo kursaKurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa - Ispit
SAM 0056SAM 0180

Polaganje ispita

Ispit traje 1 sat i besplatan je. Izrada sertifikata plaća se 500,00 dinara

Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 25 pitanja iz oblasti:

1. Zakonodavna i poreska politika

2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena

3. Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave

4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave

5.Bilansiranje računa za izradu finansiskih izveštaja

6. Slaganje glavne kbjige i poreske evidencije

7. uporedne kontrole finansiskih izveštaja

Ocenjivanje za Sertifikat (100%) bodova maksimum i 70% minimum bodova

25 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 bodova nosi marljivost, aktivnost i redovnost na časovima

Literature: Praktikumi teoretske nastave

Način rada

Aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika za direkno uključivanje u poslovno okruženje uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i reviziji i pravilnika o primeni kontnog okvira, poštovanje zakonske i poreske regulative izrada poreskih prijava i finansijskih izveštaja.
Kurs knjigovodstva obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: Prostog i dvojnog knjigovodstva, na kursu se radi završni u prostom knjigovodstvu kao primer za preduzetnike koji su odlučili da vode poslovne knjige po principi prostog knjigovodstva, a potom se sve radi u dvojnom knjigovodstvu i u dvojnom na šta se obtraća dužna pažnja.
Nivo stečenog znanja: srednji

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Registracija Ulogujte se

kurs knjigovodstva Samostalni knjigovodja

Novi Sad

Datum početka kursa: 14.11.2014

Trajanje kursa: 68 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno i mesec dana 1x nedeljno 1 mesec 2x nedeljno 16šk/časa na računarima 2x nedelno x 3 sata

Beograd

Datum početka kursa: 12.11.2014

Trajanje kursa: 68 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 2x nedeljno 16šk/časa na računarima 2