kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja

kursevi knjigovodstva  samostalni knjigovodja 

kursevi knjigovodstva Samostalni knjigovodja

 Gde se održava 

Beograd Nemanjina 28 Djuro Salaj Radnički univerzitet

Novi Sad Mihajla Pupina 6/5/521

Šta nudimo ?

Kursevi knjigovodstva samostalni knjigovodja škole Finance Team vrši  celovitu  obuku za vođenje poslovnih knjiga, i to  obuka za svaki pojedinačni posao u knjigovodstvu (likvidator,poreski knjigovođa,robni knjigovođa, knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa obračuna ličnih dohodaka, knjigovođa uvoza i izvoza). To podrazumeva: edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz izradu poreskih prijava, obračun, izradu i analizu pomoćnih knjiga,plaćanja, spoljnotrgovinsko poslovanje ,izradu i analizu glavne knjige i njenu kontrolu sa analitikom (pomoćnim knjigama),izradu i analizu brugo bilansa i finansijskih izveštaja. Nakon završene obuke, polaznicima je omogućena kontinuirana edukacija, kada pristupe grupi na faceb-uku, koju smo napravili za vas! Grupa je namenjena polaznicima naših kurseva, napravljena sa ciljem  komunikacije i edukovanja i nakon završenog polaganja i stečenog sertifikata.

Obuka se  vrši kroz vođenje poslovnih knjiga ručno a zatim na knjigovodstvenom programu billans (praktična nastava)

Nastava traje 64 šk/ časa 50 šk/časa takozvana  ručna obrada  knjigovodstva i 12 šk/ časa knjiženja –  na knjigovodstvenom programu BILLANS.  4 šk časa predviđena su za  izradu finansijskih izveštaja. Polaznicima se pruža mogućnost da nakon završetka kursa nastavite korišćenje programa  još 2 mesec besplatno.

Nastava se odvija  tako što se izloži edukacija  vezana za nastavni polazak  a zatim u nastavku  se radi   obrada dokumentacije  i knjiženja

Edukacija veuzana za teoretski deo šalje se na imel polaznika za svaki polazak

 Kurs je 100% praktičan!

 • U svim segmentima gradiva direkno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa.
 • Svi naši polaznici koji su ranije završili kurs mogu pristupiti materijalim koji se apdejtuju  u skladu sa izmenjenim propisima odmah.

Počinje upis 52 .generacije polaznika kursa za sertifikat „Samostalni knjigovođa“u Beogradu i 63.-te generacije u Novom Sadu

Cena kursa

Cena kursa 22000,00 Plaćanje je moguće za fizička lica na 3 rate  10000  nakon 20 dana 7000nakon 20 dana od druge  5000 izrada sertifikata plaća se na kraku kursa 1200,00

Nastava po segmentima kurs za samostalnog knjigovodju

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i  knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge, evidentiranje kroz robne kartice,  knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih  poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno, izrada originalnih  finansijskih izveštaja: bilans uspeha, bilans stanja,statistički izveštaj, obračun poreske amortizacije i izada poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit obrazac (PDP).
 20. Predaja finansijskih izveštaja

Opšte informacije:

Knjigovodstveni kurs  „SAMOSTALNI KNJIGOVODJA“ omogućava polaznicima funkcionalno znanje. Na kursu je konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo za mala i mikro preduzeća pomoćne knjige -obavezne analitike i knjiženje u dvojno-sintetičko knjigovodstvo – glavnu knjigu.

Ponosni smo da možemo istaći da se radi o 100% praktičnoj obuci za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi svih poreskih prijava i Finansijskih izveštaja – danas aktuelno. Naši novi polaznici mogu biti sigurni da se obuka obavlja po najnovijim propisima u svim segmentima. Naši raniji polaznici preko grupe na facebook-u pristupaju svim novim materijalima (skriptama) koje su apdejtovane sa detaljnim promenama koji su u međuvremenu nastupile, kako bi bili spremni da se uključe na napredne kurseve onda kad budu odlučili i imaju samopouzdanja u traženju posla.

 Način rada

Kurs obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: prostog i dvojnog knjigovodstva, prvi deo kursa obuhvata prosto knjigovodstvo kao primer za preduzetnike koji su odlučili da vode poslovne knjige po principi prostog knjigovodstva, a potom se sve radi u dvojnom knjigovodstvu na šta se obtraća dužna pažnja.

Metod rada za kurs „samostalni knjigovodja“

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

U prvom delu kursa, polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga.

Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige virtuelne firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju po PDV-propisima.

Drugi deo kursa sa samostalnog knjigovodju –Kontiranje i knjiženje u glavnu knjigu.U ovom delu vrši likvidiranje knjigovodstvene dokumentacije, savladavanje Zakona o PDV i njegova direkna primena. Vrši se knjiženje celokupne dokumentacije kroz knjigu KPR, obuka za pravilno evidentiranje u pomoćnim knjigama i knjiži sva knjigovodstvene dokumentacije kroz pripadajuće pomoćne knjige za osnovna sredstva, robu, kupaca, dobavljača i tekućih računa. Evidentira se prodaja: ,fakturisanje i evidentiranje kroz knjigu KIR i karticama kupaca i radi obračun i knjiženje izlaza sa zaliha kroz robne kartice.Vrši se obračun zarada i sastavlja pripadajuća poreska prijava. Obračunate zarade i pripadajući porezi i doprinosi se isplaćuju. Obračunava se i knjiži računovodstvena amortizacija.Vrši se naplata od kupaca i isplata dobavljačima preko tekućih računa i knjiženje izvoda. Vrši se obračun spoljnotrgovinskih poslova i obrada naplate od ino kupaca i isplata ino dobavljačima preko deviznih tekućih računa, obračunava se nastala kursna razlika i vrši analitičko knjiženje istih.

Na drugom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom: knjigama KPR i KIR, kartica kupaca, dobavljača, tekučih računa, robe i osnovnih sredstava.Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije KPR-a i KIR-a. Kontira se obračunata računovodstvena amortizacija osnovnih sredstava obračun zarada radnika obračun uvoza izvoza i plaćanje  naplata od ino partnera, kontira se obračunata kursna razlika. Na kraju se vrši  bilansiranje i sasatvlja i kontira PPPDV prijava,  izradjuje se zaključni list, obračunava poreska amortizacija i sastavlja OA obrazac, obračunava i kontira rezultat i izrađuju finansijski  izveštaji bilans uspeha bilans stanja i statuistički izveštaj. 2šk časa predviđeno je za izradu Poreskog bilansa (PB1) i poreske prijava poreza na dobit (PDP).

U trćem delu kursa se sve poslovne promene unose u knjigovodstveni program Billans po principu  jedan polaznik jedan računar 12šk /čas a istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća. Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije. Poslednji polazak praktične nastave  je namenjen treningu koji obuhvata obuku kroz prezentaciju: elektronske predaje poreskih prijava na portalu e-porezi poreska uprava i elektronskog izvoza i preuzimanja izvoda.

Kurs samostalni knjigovođa: 100% praktičan i potpuno drugačiji od drugih!

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

Izrada sertifikata plaća se 1200,00 dinara
Na ispitu se radi kontrolni test sa 30 pitanja iz oblasti:

 1. Zakonodavna i poreska politika
 2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
 3. Primena Zakona o PDV: Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja – PPPDV  prijave
 4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
 5. Bilansiranje,slaganje analitike i sintetike
 6. Slaganje sa poreskom evidencijom
 7. Logička kontrola finansiskih izveštaja i analiza stavki

Ocenjivanje za Sertifikat (100%)  maksimum i 70%minimum bodova

25 bodova nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi redovnost i marljivost na časovima

Literature: Praktikumi teoretske nastave.

preuzimanje sertifikata za samostalnog knjigovodju

preuzimanje sertifikata za samostalnog knjigovodju

 

preuzimanje sertifikata za samostalnog knjigovodju

preuzimanje sertifikata za samostalnog knjigovodju

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

kurs samostalni knjigovodja-0fline

Novi Sad

Upis: 30

Datum početka kursa: 31.10.2016

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno i 12 /šk /časova na softveru billans polasc i su: prvi mesec dana 1x nedeljno 3 sata od 17 do 20h ; drugi mesec 2x nedeljno po 3 sata od 17 do 20h

Beograd

Datum početka kursa: 31.10.2016

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima