online kurs samostalni knjigovodja

kursevi knjigovodstva

 • Pitajte za dodatne popuste

 

Akcijske cene  : novembar  

 30% na osnovnu cenu 23100,00

 

 

Ukažite nam poverenje. Vidimo se!    

 

 

Online  kursevi-ostali 

Online kursevi kreirani sa istim ciljevima i zadacima i istom metodom  kao i  offline kursevi škole Finance Team uz nastavno pomagalo –aplikaciju. Aplikacija se sastoji iz lekcija i vežbi. Teoretska nastava kojom se savladava novo znanje predstavljena je putem lekcija i testova a praktična nastava se odvija u delu aplikacije koja funkcioniše kao  ručno vođenje knjigovodstva - Da bi se online edukacija obavljala kvalitetno.

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni voditi organizaciju knjigovodstva potraživanja, financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala i obveza. Voditi evidenciju kupaca i dobavljača (saldakonti kupaca i dobavljača. Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; obračunati i kreirati poslovne knjige .Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost :poreza i doprinosa na zarade  obračunati i kreirati poslovne knjige  poljoprivrednih gazdinstva.  Koristit ćete se  knigovodstvenim softverom  za vođenje knjigovodstva, imati znanja za izradu financijskih izvještaja i Prijavu za poret na dobit za Društva i preduzetnika  obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.

Priprema nastave, nastavni proces i cilj,trajanje nastave

 Priprema nastavnika sastoji se iz dva dela:

1.Opšte - koje se odnose na nastavu kursa: Prethodno upoznavanje potencijalnih učenika i njihovo prethodno eventualno znanje. Nastavnik se što detaljnije upoznaje sa motivacijom učenika. Ovaj deo podrazumeva i upoznavanje sa stilom i načinom praćenja i rada kursa. 

2. Pojedinačne - odnosno priprema za praćenje svakog polaznika.

U kreiranju nastave škole Finance Team korišćene su savremene  programske metode nastave,  sa jasnim ciljem da se učenicima omogući da uče vlastitim mozgom a ne napamet.

Nastavni proces i cilj

Cilj  nastavnog procesa je da se polaznici kursa obuče za  praktično obavljanje poslova vođenja poslovnih kniga. Nastavnik polazi od toga da učenici nemaju nikakvo prethodno praktično znanje za obavljanje ovog traženog zanimanja. Zadatak nastavnika je da postojeća znanja iz ove oblasti prenese  na učenike na najsvrsishodniji način.

 nastavnik  poseduje najveće mogućepraktično  znanje iz više oblasti kao što su:

- Zakonodavna, pravna i poreska regulativa koja pokriva predmet učenja;

- Metode i principe  učenja;

- Psihologiju i komunikaciologiju;

- Informatiku i  druga znanja koja mogu biti od koristi.

Škola Finance Team je prihvatila programirani - vođen nastavni metod (odozgo na dole) i projektovala način, tehnologiju i tehniku izvođenja nastave.

 

Ispit za sticanje odgovarajućeg sertifikata 

Nakon završenog kursa studenti polažu završni ispit putem testa.

Tok nastavnog procesa i klasifikacija nastavnih časova

Nastavni časovi su po strukturi podeljeni na 3 dela:

1) Lekcija kroz koju se izlaže novo gradivo;

2) Praktičan deo nastave - vežbe;

3) Praktičan deo nastave – izrada finansijskih izveštaja i unos dokumentaciju u računovodstveni program bilans.

Sadržaj kursa i nastavni plan

Kurs je podeljen na tri dela po srodnosti poslova koje polaznici kursa treba  da pređu tokom kursa. Polaznici treba da završe svaki deo u predviđenom vremenu.  Dinamika kursa ostavljena je polaznicima da sami urede i isplaniraju uz obavezan kontinuitet rada.

 U prvom delu kursa cilj i predmet je sticanje novog znanja iz zakonodavne i poreske regulative i načina rada vođenja analitike  poslovnih knjiga projektovane firme (kartice osnovnih sredstava, robe, poreske evidencije KPR i KIR, kartice kupaca, dobavljača, tekućih računa, obračun zarada).

U drugom delu kursa knjiži se relevantna dokumentacija kroz finansijsko knjigovodstvo, kontroliše glavna knjiga sa pomoćnim knjigama (kreiranim na prvom delu kursa) izrađuje se bruto bilans i finansijski izveštaji i polaznici se upoznaju sa podnošenjem  zakonskih poreskih prijava.

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans.

 Cilj je da polaznici budu što samostalniji kako bi ostvarili prednost na tržištu rada, a to je obezbeđeno prethodno stečenim znanjem i pomagalima za praktični unos dokumnentacije u vidu uputstva u tekstualnoj i video formi.

Tok nastave na online aplikaciji

Nastavni dan je podeljen na dva dela: 1) teoretska  edukacija;  2) praktičan rad. Prvi deo se sastoji iz lekcije, priloga uz lekcije i testova. Broj lekcija jednak je broju poslova za koje se obučavaju učenici. Ukupno ima 20 lekcija i 20 testova. Lekcijom se učenici  uvode u novu oblast  sa ciljem sticanja novih ključnih znanja iz svakog knjigovodstvenog posla koji se izučava – strukture gradiva koje se prelazi. U prilozima su ključni propisi dati u kraćim razumljivijim oblicima kao poreski vodiči za zakonodavnu regulativu. Testovima se vrši provera stečenog znanja iz edukacije. 

U drugom delu - praktičnom delu,  rade se vežbe (praktičan rad)  struktura knjigovodstvenog posala koja je predmet učenja razložena je adekvatnom tehnologijom i tehnikom na niže stepene složenosti – operacije  kao sastavne delove glavnog posla u skladu sa  zakonskim propisima. Za Praktičnu nastavu obezbeđeno je “nastavno pomagalo”- program za ručno knjigovodstvo -  aplikacija za praktičnu nastavu. 

U trećem delu kursa knjiži se obezbeđena dokumentacija kroz knjigovodstveni program Billans. 

Provera nastavnika  i rezultati provere  

Rad polaznika - učenikove vežbe, prati nastavnik i ako je potrebno upućuje učenika da ponovi teoretsku edukaciju ili ponovo pročita uputstvo i potom proveri izradu vežbe.

Sve vežbe svrstavaju se u grupe srodnih poslova. Nakon urađene grupe poslova detaljno se proverava svaka vežba polaznika.

Za rad u  mašinskom  knjigovodstvu predviđen je alat knjigovodstveni softver Billans. Ovaj softver ima dobru organizaciju i pravilnu podelu strukture rada. Kao i kod offline kursa, mašinska obrada je nastavak procesa saznanja polaznika. O

kursevi knjigovodstva -Online

 

Kurse je kreiran za vodjenje jedne virtuelne firme od dokumenta do završnog računa  radi  na  online aplikaciju  (na internetu) koja imitira  ručno knjigovodstvo. Dostupan je "On-line nastavnik"  preko uputstva za svaki posao i svaku operaciju koju radite  .Online aplikacija vam omogućava da ceo kurs možete uspešno odraditi dok sedite kod kuće za svojim računarom. Mentor koji vas prati vrši kontrolu vašeg rada posle odredjenih grupa vežbi,i šalje instrukcije Nakon ručne obrade  kroz završeni rad na aplikaciji tu istu dokumentaciju  knjižite i kroz knjigovodstveni program BILLANS

Znači jednu istu firmu obradjujete i ručno i mašinski

Dobrodošli!

Aplikaciju za Kurs, metodu i tehnologiju uradili su vrhunski stručnjaci za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna.

Na tebe je red. Uključi se!

Pogledajte: Utiske polaznika 

Online koncept

Knjigovodstveni kursevi - online napravljeni su tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, a za Vas je kreiran pristup na naš sajt. Efekat je isti kao da radite ručno! Priključi se!

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla, testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Knjigovodstveni kursevi - online sastoje se iz lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Knjigovodstveni kursevi - online predstavljaju vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 20 lekcija u okviru koji se radi 20 kratkih testova - provera teoretske edukacije i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 60 operacija poslova knjigovodstva.

Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju. Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

Po završetku rada vežbi pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj.

Kurs je kreiran u vidu vodjenja jedne virtuelne firme od dokumenta do završnog računa

Struktura nastave : Ručno knjigovodstvo 

Osnovni moduli obrade virtuelne firme

 • analitičko knjigovodstvo (osnovna sredstva ,potraživanja i obaveze  i trgovačka roba  );
 • Obračun i isplata zarada i naknada iz zarada i podnošenje prijave
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;KPR KIR I PPPDV PRIJAVA
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;devizna plćanja
 • finansijsko - dvojno knjigovodstvo;kontiranje i knjiženje dokumenata
 • izrada finansijskih izveštaja.(priznaje se kao   deo ispita koji se polaže
 • Mašinsko knjigovodstvo knjiženje svih modula mašinski (priznaje se kao  deo ispita koji se polaže )

Provere urađenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.

Mašinsko evidentiranje dokumentacije

Po završetk izrade finansijskih izveštaja, kreirana dokumentacija unosi se u računovodstveni program Billans (polaznicima su dostupne skripte u vidu tekstualnih i video uputava kao edukacija za program BILLANS).

Knjigovodstveni kursevi - online  - Šta ćete znati kada ih završite?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva finansijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala, analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača, vršite plaćanja dinarska i devizna, obračunavati kursne razlike, sastavljati platne liste i obračunavati zarade, obračunavati računovodstvenu amortizaciju. Bićete osposobljeni da vršite obračun uvoza, da podnosite relevantne poreske prijave: poreza na dodatu vrednost i objedinjene poreske prijave, kreirate poslovne knjige, izradite zaključni list, finansijske izveštaje Bilans uspeha, Bilans Stanja i Statistički izveštaja.

Iskustva polaznika

Knjigovodstveni kursevi online - način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vežbe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 - nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Obračun i knjiženje rezultata.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;PORESKI BILANS
 20. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

        

Knjigovodstveni kursevi online -  tehnička pomagala:

1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo

2. Pristup na softver Billans

3. Uputstva u okviru vežbi

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

 

Knjigovodstveni kursevi online - Polaganje ispita

Ispit za online samostalni knjigovođa  se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit  nije  predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora.  Na ispit se rade kontrolna pitanja (5 pitanja na zaokruženje, 5 test pitanja-opisno; 10 zadataka - kontiranja po jedan kratak zadatak iz pređenih oblasti sa kursa. Ne polaže se na programu. Ispit se polaže online traje 1 sat i besplatan je.

 • Ispit
 • ispit se polaže online, traje 1 sat i besplatan je.
 • Predmeti koji se nalaze na testu  :
 • 1. Pravna i poreska regulativa ( Kontrolna pitanja )
 • 2. tehnologija i tehnika knjiženja(Kontrolna pitanja )
 • 3. Kniženje na knjigovodstvenom programu Billans na računaru
 • 4.Izrada finansiskih izveštaja (ručna izrada bilansa virtuelne firme )
 • Cena sertifikata sa prilogom o ostvarenim bodovima na ispitima je 2500,00 dinara a se
 • Ispit traje 1 sat radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

25 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi marljivost, aktivnost i kontinuitet u radu.

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva

Online kurs knjigovodstva - na online knjugovodstvenom programu Billans 

Polaganje ispita za sertifikat: Test pitanja.

 494c8af4c6bba78f2591a7a8aba31fd2

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis