napredni kursevi knjigovodstva

 depositphotos_2087004-Beautiful-woman-working-on-her-laptop

 online kurs  

Akcijske cene  :

NAPREDNI KURSEVI  KNJIGOVODSTVA    

 

Napredni  kurs knjigovodstva ovlašćeni knjigovodja -   

 Kreiran je 2014 godine  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.Ovaj kurs je uradjen od vrhunskih stručnjaka iz oblasti računovodstva i revizije To što  u ovoj oblast trenutno nepostoji niti jedan drugi napredni kurs u online varijanti ,govori u prilog velikog značaja ovog kursa za obuku za budućeračunovodje .Imamo sa čime da se ponosimo  !  Niti jedna druga skola nema ovaj sistem rada ,ponosni smo da smo upravo mi za vas kreiralii ovakav kurs .Mnogi naši polaznici zahvalili su nam se i ostavili svoje  veoma pozitivne utiske .Sigurni smo da ćete i vi 

Online kurs knjigovodstva:  FINANCE TEAM  škola je  kreirala online aplikaciju za online kurs knjigovodstva koja oslikava ručno knjigovodstvo.  Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. Dostupan je On-line nastavnik. Aplikaciju za Kurs i metodu i tehnologiju uradio je jedan od vrhunskih stručnjaka za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Na tebe je red. Uključi se!

Online aplikacija vam omogućava da ceo kurs možete uspešno odraditi dok sedite kod kuće za svojim računarom. Dobrodošli !


kurs knjigovodstva Online kurs knjigovodstva

            Akciske cene 

 Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa - Napredni akademski

cena kursa 73000,00 trajanje 5+2 meseca gratis

Autori

1. Nada Zlatković, diplomirani ekonomista ,ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master strateskog   menadžmenta

Online kursevi knjigovodstva Napredni - Akademski pre svega su kreirani  da :

 1. organizacijom i dinamikom zadovolje nedostatak vremena  koje studenti mogu da posvete još jednom paralelnom obrazovanju
 2. Da je donekle izmenjen pristup obrazovanju u smislu da je prilagodjenijinačinu razmišljanja koje imaju studenti dok studiraju što znači studiozniji su i zadovoljavaju radoznalost.

 Utisci Polaznika knjigovodstvenih kurseva

ONLINE  Kurs za sertifikat Ovlašćeni knjigovođa - Napredni   je dopunjena online verzija online knjigovodstvenog kursa Ovlašćeni Knjigovođa.  Kurs je radjen primenom ekspertske metode obuka  .Polaznicima je u toku kursa obezbedjeno pristpanje partnerskim  portalima u cilju studioznijeg obrazoivanja  .Svi online kursevi škole FINANCE TEAM  kreirani su na osnovu naših offline kurseva koji se već 8 godina rade  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.

Nakon završetka kursa u knjigovodstvenoj agenciji  Finance Team e-računovodstvo obezbedjena je

Sve veći zahtevi tržišta za online komunikacijom donose pred nove izvršioce i menadžere nove zadatke i nova znanja. Računovodstvo sa razvojem e-poslovanja više nije težak i naporan posao! Sve danas možemo raditi od kuće, sami organizujemo svoje vreme, jer danas su tu :e-dokumenta, e-aplikacije, e-softveri; e-banking, e-porezi! Na tebe je red!

Uključi se!

trajanje 5+2 meseca gratis;

Tip kursa: akademski;

Obuka: 100 % Praktičan;

Plaćanje: u 5 mesečnih rata .Za studente i nezaposlene  dodatni popust 10%

napredni Online kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa -

Akademski kursevi vam omogućavaju dodatni pristup profesori za kontinuiranu edukaciju iz date oblasti  putem povezivanja sa partnerskim sajtovima ojašnjenja propisa i mišljenja nadležnih ministarstava vezano za konkretni problem ,što omogućava veoma dobro studioznije prihvatanje edukacije.

Izgled  kursa 

.Online kurs Edukacija

lekcije i testovi  su kreirani tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,20 lekcija u okviru koji se radi 15 kratkih testova - provera teoretske edukacije i

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.

2.Online kurs -VEŽBE:

2.1 Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji.Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva.1Aplikacija se sastoji od ukupno 21 lekcije i 20 vežbi u okviru kojis ne laze više podvežbi (operacija). .ukupno  20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 67 operacija poslova knjigovodstva.

2.2 .Izrada finansijskih izveštaja (Bilans Uspeha; Bilans Stanja; Statistički izveštaj;Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Napomena uz finansijske izveštaje

 

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 4 vežbi za grupu od 1- 4 ; posle  za grupu od  5-,6   za treću  7-9   za četvrtu  9  za petu 10 ; za šestu 10a,10bi 10c   Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da vodite organizaciju knjigovodstva , financijske imovine i materijalne imovine, zaliha, kapitala  Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača Voditi blagajnu. Vršiti plaćanja dinarska i devizna i alternativna Sklapati Ugovore za alternativna plaćanja (Ugovori o cesiji,asignaciji i preuzimanju duga  Obračunavati valutne i kursne razlike. Obračunavati i plaćati  lizing rate Sastaviti platne liste i obračunavati zarade ; I bolovanja  obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Obračunati naknade po  ugovorim  (o delu autorskih i ugovorai )kreirati poslovne knjige Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.i knjižiti porseke razlike Vršiti obračun uvoza i obračun proizvodnje Podnositi relevantne poreske prijave :poreza na dodatu vrednost ,Knjižiti manjkove i viškove  Kreirati poslovne knjige Izraditi zaključni list  Vršiti izradu  financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije i  standarda financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans tokova kapitala i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija 

Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Online kurs knjigovodstva je napravljen tako da vi radite od svojih kuća na aplikaciji koja je na vašem računaru, u koju ulazite preko našeg sajta. Efekat je isti kao da radite ručno! kurs  je 100% praktičan i indentičan offline kursu.  Nastavniku su dostupni radovi i Vaš rad se prati i kontroliše sa slanjem utvrđenih grešaka koje polaznik mora da ispravi po paketima vežbi.  

 

Nastava po modulima

 1. Računovodstvene politike za srednja preduzeća
 2. Početno stanje ,analitičkih evidencija ( predhodna godine)
 3. Nabavka osnovnih sredstava bez naknade-
 4. Obračun računovodstvene amortizacije
 5. Lizing poslovi knjiženje obračuna  plaćanja - isplata rata;
 6. Nabavka robe u maloprodaji;Maloprodaja prodaja-
 7. Obuhvatanje obaveza i potraživana  sa početnim stanjem;
 8. Tekući računi,Plaćanje i naplata po osnovu Ugovora (alternativni oblici plaćanja;
 9. Blagajna pazara (uplata isplata);
 10. Primljeni i dati avansi (naplata, plaćanje);
 11. Obračuni, isplata  i podnošenje prijava za zarade i naknade zarada -knjiženje;
 12. Obračun  isplata  i podnošenje prijava po osnovu ugovora o delu i autorskim ugovorima -knjiženje;
 13. Proizvodnja  bez klase 9  (dorada i obrada) -
 14. Poslovi REEXPORTA  zakonodavna regulativa
 15. Devizna plaćanja -Obrazac 70,  tekući račun -Kupo-prodaja deviza;
 16. Knjiženje Rexporta u KPR 2, KIR2;
 17. Obračun kursnih razlika i valutnih klauzula - knjiženje;
 18. Otuđenje osnovnih sredstava-prodaja-
 19. Manjak opreme -
 20. Knjige primljenih i izdatih računa i podnošenje  PPPDV  za 3 poreska perioda
 21. izrada POPDV -novi obrazac
 22. Obračun poreske amortizacije i knjiženje poreskih razlika;
 23. Praktična nastava unos i kontrola kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Bilans.
 24. Izrada finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj; Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu
 25. Izrada poreskog  bilansa i Poreske prijave poreza na dobit pravnih lica PDP .
 1. Ispit: traje 2 sata i besplatan je 

Ručno knjigovodstvo (onlineaplikacija Ovlašćeni knjigovođa-akademki ):40 poena;

Izrada Finansijskih izveštaja i Poreskih prijava: 40 poena;

Praktična nastava - Unos i kontrola dokumentacije kroz računovodstveni program: 20 poena

Izrada sertifikata košta 5000,00

ONLINE KURS  knjigovodstva ovlašćeni knjigovodja -napredni  škole FINANCE TEAM   predstavlja logični nastavak kursa Kurs za samostalnog knjigovovodju  

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis