obuke za knjigovodje online samostalni knjigovodja

 depositphotos_2087004-Beautiful-woman-working-on-her-laptop

 Obuke za knjigovodje  FINANCE TEAM

Akcijske cene  :

Januar   20% na  osnovnu cenu

Februar 10% popusta na osnovnu cenu 

Juni ,Juli,avgust  30% na osnovnu cenu

Decembar  35% na osnovnu cenu

Studentima i nezaposlenima dodatnih 10% popusta

Kurs za samostalnog knjigovovodju  

 

 1. ONLINE KURS  knjigovodstva samostalni knjigovodja  škole FINANCE TEAM je online verzija knjigovodstvenog kursa Samostalni Knjigovođa, koji se već 7 godina radi  po jedinstvenoj metodi škole FINANCE TEAM.Ukažite nam poverenje. Vidimo se!

  Online kurs knjigovodstva:  FINANCE TEAM  škola je  kreirala online aplikaciju za online kurs knjigovodstva koja oslikava ručno knjigovodstvo.  Sada zaista zavisi samo od Vas. Cena je popularna. Kod svojih ste kuća. Dostupan je On-line nastavnik. Aplikaciju za Kurs i metodu i tehnologiju uradio je jedan od vrhunskih stručnjaka za računovodstvo i računovodstveno obrazovanje. Na tebe je red. Uključi se!

  Online aplikacija vam omogućava da ceo kurs možete uspešno odraditi dok sedite kod kuće za svojim računarom. Dobrodošli !


  Online kurs knjigovodstva

  Online kurs knjigovodstva

               Način rada

  Lekcije i  vezbe sa svom dokumentacijom i obrascima dostupne su  na aplikaciji.

  Ukupno ima 20 lekcija radi se 15 testova - provera teoretske edukacije  i 20 glavnih vezbi sa 1,2,3 ili više podvežbi  što je ukupno 66 .

  Radi se na aplikaciji na računaru koja potpuno imitira kurs offline obuke za samostalnog knjigovođu:   Dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju.

   Kurs predstavlja vodjenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkkog Društva. Svaka vežba predstavlja jedan od referata u knjigovodstvu. Radi se pomoću

  Cena kursa  31500 akciski popusti važe u odredjenim mesecima Naši studenti koji su završili  kurs samostalni knjigovodja online imaju stalno popust 35% za  naše napredne kurseve 

       Provera rada od strane online nastavnika  vrši se nakon urađenih 8 vežbi za grupu od 1- 8 ; posle vežbe 10 za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20. Kada se uradi 20-ta vežba pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj.

  Predviđeno je da polaznik apsolutno ima  svih 24 časa pristupa na aplikaciji , sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran 3 meseca predviđeno je za aplikaciju, praktičan rad i ispit + mesec dana gratis -  uslov je kontinuirani rad.

      Online    Prezentacija kursa

     1.  edukacija(lekcije i testovi )

  Lekcije imitiraju teoretsko izlaganje nastavnika sa kursa ofline i imaju zadatak da izvrše edukaciju polaznika o   pojediinačnom poslau.

  Testovi predstavljaju  metodd provere edukacije

  Ručno praktično knjigovodstvo -osnova za obuku  su vežbe 

      2. Vežbe :(20 glavnih vežbu) svaka vežba ima 3-,4i5ili5 podvežbi 

  S vaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. 

  Svaka podvežba ima svoje uputstvo .Uputstvo  imitira online nastavnika.

  Dobrodošli na obuke i kurseve FINANCE TEAM online knjigovodstvo

  Osnovni moduli

  • analitičko knjigovodstvo (komitenti i artikli );
  • Osnovna sredstva,amortizacija
  • Robno knjigovodstvo  (nabavka i prodaja sa skladišta)
  • zarada radnika
  • plaćanja(nalozi za prenos )i dinarski tekući računi;
  • poresko knjigovodstvo;izrada poreskih prijava
  • spoljnotrgovinsko  poslovanje i devizna plaćanja i devizni tekući računi ;
  • finansijsko ili sintetičko dvojno knjigovodstvo;
  • izrada finansijskih izveštaja.

  Nastava po segmentima

  1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
  2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
  3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
  4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
  5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
  6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
  7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
  8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
  9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
  10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
  11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
  12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
  13. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.uz primenu principa dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnotežei primene pravilnika o kontnom okviru  .
  14. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
  15. Obračun i knjiženje rezultata.
  16. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;
  17. Praktična nastava na softveru Billans- (Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava, kupaca, dobavljača i tekućih računa); PPPDV; Bruto bilans;

  Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obradjuje po knjigovodstvenim propisima.

  Online kurs knjigovodstva  radi se u 3 dela:

  Prva grupa  vežbe od  1 do vežbe 9

  Predvidjeno vreme trajanja za I deo je  2 nedelje 

  • Drugi deo  kursa od vežbe 10 do vežve 20 

   Predvidjeno vreme za II deo je  3 nedelje 

  • Treči deo  kursa izrada  finansijskih izveštaja- Izradjuje finansijske izveštaje bilans uspeha, bilans stanja i statistički izveštaj, unos dokumenata u program billans.

   Predvidjeno vreme za III deo je 3 nedelje

  Online aplikacija za online kurs knjigovodstva omogućava vam da radite sve a dokumentacija je uredno smeštena u fasciklama na računaru.

  moguća je podrška :

  1. Brza podrška teamviewer

  3. Pričaonica Postavi pitanje nastavniku

   Nastavnik prati vaš rad i šalje Vam sugestije permanentno

 2. Nastavnik prati vaš rad i šalje Vam sugestije permanentno

  Online kurs knjigovodstva

  Online kurs knjigovodstva

  Online kurs knjigovodstva tehnička pomagala:

  1. Aplikacija za ručno knjigovodstvo

  2. Pristup na softver Billans

  vezbe su 100% pokrivene uputstvima , :

  3.  Pričaonica

  Polaganje ispita za online samostalni knjigovodja 

  Polaganje kontrolnog ispita je online

  Ispit za online samostalni knjigovodja   se polaže tako što ste stekli bodove na prva 3 dela kursa. Za ispit  nije e predviđen obavezni dolazak u Sedište organizatora.  Na ispit se rade kontrolna pitanja (5 pitanja na zaokruženje, 10 test pitanja-opisno, 5 test pitanja ;kontiranja 10  pitanja po jedan kratak zadatak iz pređenih oblasti sa kursa. Ne polaže se na programu. Ispit se polaže online  traje 1 sat i besplatan je.

  Izrada sertifikata se plća 1200,00.

  Na ispitu se radi kontrolni test sa otprilike 18 pitanja iz oblasti:

  1. Zakonodavna i poreska politika
  2. Primena kontnog okvira – Kontiranje poslovnih promena
  3. Primena zakona o PDV-u
  4. Izrada i rokovi i podnošenja PPPDV – prijave
  5. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
  6. Obračun spoljnotrgovinskih poslova
  7. Kontiranje više poslovnih promena
  8. Pitanja u vezi sastavljanja finansiskih izveštaja

  Ispit traje 2 sata radi se online kod vaših kuća  i besplatan je.

  Ocenjivanje za Sertifikat (100) bodova

  25 boda nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

   25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

  40 boda nosi kontrolni ispit

  10 boda nosi marljivost, aktivnost i kontinuitet u radu.

  Online kurs knjigovodstva

  Online kurs knjigovodstva

  Online kurs knjigovodstva - na online knjugovodstvenom programu Billans 

  Billans je već sada potpuno centralizovano internet rešenje za savremeno poslovanje i vođenje poslovnih knjiga.

  Svi koji u nekoj firmi koriste Billans, rade istovremeno sa istim podacima i dokumentima i imaju pristup sa bilo kog mesta i u bilo koje vreme.

  Billans je na raspolaganju non-stop 24/7 i elektronski je povezan sa bankama, APR-om, Narodnom bankom Srbije i pojedinim državnim institucijama.

  Billans se nadograđuje i povezuje sa internet trgovinom u nastojanju da se korisnicima omogući efikasan, kvalitetan i jeftin pristup novim poslovnim partnerima.

  Billans je softverski alat kojim se želi povezati mala privreda Srbije. Na taj način korisnici Billansa imaće mogućnost da jeftino i efikasno vrše nabavku i prodaju robe i usluga.

  Ove želje zasnovane su na znanju i primeni najnovijih tehnologija u rešenjima koja već funkcionišu u Italiji i Bosni i Hercegovini.

  Logobilans

  Najveća prednost Billansa je jednostavnost upotrebe i dostupnost bilo gde i bilo kada. Billans je dostupan 24 sata na dan, 7 dana u nedelji. Razvijen je specijalno za manja i srednja preduzeća koja imaju jednostavnu organizaciju rada. Učenje je brzo i ne iziskuje velike troškove. Veoma lako se može naučiti pomoću video uputstava, FAQ i online prezentacije i podrške. Za učenje Billansa organizujemo seminare na terenu. Na raspolaganju su i individualni seminari preko interneta. Za obučavanje korisnika  i za korisničku podršku zaduženi su Billansovi ključni partneri.

  Najveća prednost billansa je jednostavnost uvodjenja I korišćenja

  Preduzeće i računovodstvena agencija koriste iste podatke istovremeno

  Billans je jedino internet rešenje na srpskom tržištu, koje omogućuje da preduzeće i računovodstvena agencija rade istovremeno sa istim podacima. Preduzeće može da radi sa istim podacima kao agencija i to sa bilo kog mesta, čak i preko mobilnih uređaja. Zaposleni u agenciji mogu da koriste Billans bilo gde i bilo kad - od kuće, sa odmora, iz agencije… Preduzeće može imati više korisnika od broja kupljenih licenci. Istovremeno Billans može koristiti samo onoliki broj korisnika, koliko iznosi broj kupljenih licenci. Korisnici mogu koristiti samo one funkcije Billans paketa, za koje preduzeće ima sklopljen ugovor. Klijent može svojim zaposlenim i drugim korisnicima ograničiti pristupe do pojedinačnih podataka i funkcija Billansa.

  Sve komunikacije na jednom mestu

  Još pre par godina se internet u preduzećima upotrebljavao jedino za slanje e-pošte i traženje različitih informacija. Danas je u internet ugrađeno mnogo novih i korisnih funkcija, koje su nas inspirisale da napravimo Billans, sa kojim možemo malim preduzećima omogućiti velike uštede, bolju organizaciju rada i bolju prodaju.

  Sa Billansom preduzeće može voditi računovodstvo na način koji omogućava svim  korisnicima da rade na istoj bazi istovremeno, bilo kada i bilo gde. Billans je jedino rešenje koje ima ugrađenu komunikacionu centralu preko koje se mogu obavljati telefonski pozivi, slati i primati SMS, slati i primati e-mail i fax.  Sa Billansom preduzeće može svoje poslovanje brzo i jeftino modernizovati i centralizovati.

  Dokumenti se u Billansu automatski arhiviraju i čuvaju na jednom mestu

  Dokumenti koji se arhiviraju odmah su dostupni onima kojima preduzeće dodeli pravo pristupa. Svi izlazni dokumenti se prilikom izdavanja automatski čuvaju u digitalnom obliku (PDF). Analogni ulazni dokumenti se u Billans unose putem FAX-a, mobilnog telefona ili skeniranjem. Kad su dokumenti uneti u arhivu, pretraga je do deset puta efikasnija. Originalna dokumenta ne treba više ni kopirati, ni slati poštom. Primaocu se šalje samo link do dokumenta, koji primalac može pogledati, ispisati ga ili komentarisati.

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad Bul. Mihajla Pupina 6/5/521

Upis: 30

Datum početka kursa: 21.01.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 54 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h 6

Beograd UL Nemanjina br 28Beograd offline kurs

Upis: cena kursa sa 30% popusta 22050,00

Datum početka kursa: 21.01.2019

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima