kurs knjigovodstva samostalni knjigovođa akademski

 Kurs knjigovodstva  samostalni knjigovodja akademski 

 

Napomena : .Naša kuća je dobila SERTIFIKAT  Firme od poverenja od Centra za Iistraživanje Mišlenja klijenata 

 

   

 

autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Predavači :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

   Šta ćete znati nakon završetka kursa?

Knjigovodstveni kursevi

Knjigovodstveni kursevi Finance Team

Kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja škole Finance Team vrši celovitu obuku za vođenje poslovnih knjiga, i to  obuka za svaki pojedinačni posao u knjigovodstvu (likvidator,poreski knjigovođa,robni knjigovođa, knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa obračuna ličnih dohodaka, knjigovođa uvoza i izvoza).

To podrazumeva: edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz izradu poreskih prijava, obračun, izradu i analizu pomoćnih knjiga,plaćanja, spoljnotrgovinsko poslovanje ,izradu  glavne knjige i njenu kontrolu sa analitikom (pomoćnim knjigama),izradu i analizu brugo bilansa i finansijskih izveštaja.U okviru školovanja , osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge.

N

Phttps://youtu.be/gu2gcb8I6qo

Knjigovodstveni kursevi Finance Team - 100% praktični i potpuno drugačiji od drugih!

 

 

       

                                      

online Samostalni knjigovodja -akademski  - Napradni nivo

cena 50000,00 trajanje 4 meseca  pristup 24 sata dnevno 

 
1. Nada Zlatković, ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master   strateškog menadžmenta

  Online kurs  Samostalni knjigovodja -akademski vrši obuku kroz  praktičan rad na aplikaciji za:

 1. ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .
 2.   za polaganje 3 ispita za kurs Ovlašćeni Rračunovodja u SRS  i studiozna znanja iz oblasti 1. MSF , 2. PORESKIH SISTEMA 3. POSLOVNOG  PRAVA  .s specijalno za tu namenu  pripremljena potrebna  literatura i konkretna pitanja sa odgovorima  vrlo prilagodjeni  potrebnim znanjima

Prezentacija 

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 22 lekcije u okviru koji se radi 22 testa i 20 glavnih vezbi(poslova u knjigovodstvu ) sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 70 operacija glavnih poslova knjigovodstva, +nezavisne vežbe izrada finansijskih izveštajaMoguć je rad osim računara  na  laptopu i tabletu

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

 1. lekcije i testovi  

Lekcije su kreirane tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.Lekcije su

2.Online kurs praktičan rad 

-VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 6 vežbi za grupu od 1- 6 ; posle vežbe 7-8  za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

 

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da  organizujete  knjigovodstvo Vodite stanje i promene :,materijalne imovine, financijske imovine,i kapitala ;Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača ;Vršiti plaćanja dinarska i devizna.Obračunavate kursne razlike.Obračunavati zarade,sastaviti platne liste ; obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Keirati poslovne knjige,;Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.Vršiti obračun uvoza;Podnositi relevantne poreske prijave ;poreza na dodatu vrednost i doprinosa i poreza na zarade.Kreirati poslovne knjige Vršiti izradu financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije po standardima financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans uspeha i Bilans stanja , Bilans promena na  kapitalu i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija U okviru školovanja , osim stručnih znanja, dobićete i poseban paket veština koje će vam koristiti u svakom poslu i najznačajnije su za uspeh u karijeri, Između ostalog, u njih spadaju motivacija, timski rad, analitičnost, komunikativnost, sampouzdanje, fokus, koncentracija, selekcija prioriteta i druge.

 Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo :kupci ,dobavljači ,robno knigovodstvo ,osnovna sredstva,;
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko  knjigovodstvo-dvojno ;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih
 17.  sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 18. Izrada najnovije prijave  POPDV
 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 20. Obračun i knjiženje rezultata.
 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Bilans tokova gotovine Poreski bilans PDP

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

 • Knjigovodstveni kursevi

                                                                           Knjigovodstveni kursevi Finance Team

 

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis