kurs knjigovodstva samostalni knjigovođa akademski

 Kurs knjigovodstva  samostalni knjigovodja akademski 

 

Napomena : .Naša kuća je dobila SERTIFIKAT  Firme od poverenja od Centra za Iistraživanje Mišlenja klijenata U 2017

 

   

 

autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Predavači :Nada Zlatković i Jelena Bogdanović

Gde se održava   kurs  ?  Privremeno se ne odrzava  Onlinekurs samostalni knjigovodja je ono što vam treba 

   Šta ćete znati nakon završetka kursa?
Knjigovodstveni kursevi

Knjigovodstveni kursevi Finance Team

Kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja škole Finance Team vrši celovitu obuku za vođenje poslovnih knjiga, i to  obuka za svaki pojedinačni posao u knjigovodstvu (likvidator,poreski knjigovođa,robni knjigovođa, knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa obračuna ličnih dohodaka, knjigovođa uvoza i izvoza).

To podrazumeva: edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz izradu poreskih prijava, obračun, izradu i analizu pomoćnih knjiga,plaćanja, spoljnotrgovinsko poslovanje ,izradu  glavne knjige i njenu kontrolu sa analitikom (pomoćnim knjigama),izradu i analizu brugo bilansa i finansijskih izveštaja.

N

Phttps://youtu.be/gu2gcb8I6qo

Knjigovodstveni kursevi Finance Team - 100% praktični i potpuno drugačiji od drugih!

 

 

       

                                      

online Samostalni knjigovodja -akademski  - Napradni nivo

akcijske cene  : plaćanje moguće na 2 rate 

30% popusta 30800,00;Izrada sertifikata  4000,00 dinara

Autori
1. Nada Zlatković, ovlašćeni revizor, stečajni upravnik,
2. Jelena Bogdanović, master   strateškog menadžmenta

  Online kurs  Samostalni knjigovodja -akademski vrši obuku kroz  praktičan rad na aplikaciji za:

 1. ručno vodjenje knjigovodstva virtuelne firme omogućava polazniku da stekne sveobuhvatna znanja iz knjigovodstva .
 2.   za polaganje 3 ispita za kurs Ovlašćeni Rračunovodja u SRS  i studiozna znanja iz oblasti 1. MSF , 2. PORESKIH SISTEMA 3. POSLOVNOG  PRAVA  .s specijalno za tu namenu  pripremljena potrebna  literatura i konkretna pitanja sa odgovorima  vrlo prilagodjeni  potrebnim znanjima

Prezentacija 

Online kurs knjigovodstva sastoji se iz  lekcija i vežbi koje se rade na aplikaciji. Kurs predstavlja vođenje poslovnih knjiga virtuelnog trgovačkog Društva. Kurs se sastoji od ukupno 22 lekcije u okviru koji se radi 22 testa i 20 glavnih vezbi(poslova u knjigovodstvu ) sa 1,2,3 ili više podvežbi - što je ukupno 70 operacija glavnih poslova knjigovodstva, +nezavisne vežbe izrada finansijskih izveštajaMoguć je rad osim računara  na  laptopu i tabletu

Izgled  kursa 

Online kurs Edukacija

 1. lekcije i testovi  

Lekcije su kreirane tako  da polaznik stekne  osnovnu edukacija o  zakonodavnoj i poreskoj regulativi odredjenog posla,

Testovi su kreirani tako da polaznik stekne uvid o postignutom teoretskom znanju.Lekcije su

2.Online kurs praktičan rad 

-VEŽBE:

Ručno knjigovodstvo 

Svaka vežba predstavlja jedan posao u knjigovodstvu. Svaki posao ima više operacija u radu tako su i vežbe smeštene u više podvežbi (operacija ).Radi se pomoću dokumentacije koje oslikavaju originalnu dokumentaciju.

Provere uradjenog od strane nastavnika

Provera rada vrši se nakon urađenih 6 vežbi za grupu od 1- 6 ; posle vežbe 7-8  za grupu od 9-10 ; Zatim nakon vežbe 12 za grupu od 11-12; vežbe 18 za grupu od 12 - 18; i nakon toga vežba 20 za grupu od 18 do 20.Pristupa se izradi finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja i Statistički izveštaj. Nakon izrade finansijskih izveštaja .

 

Šta ćete znati kada završite kurs ?

Bićete osposobljeni  da  organizujete  knjigovodstvo Vodite stanje i promene :,materijalne imovine, financijske imovine,i kapitala ;Voditi analitike potraživanja od kupaca i obaveze od dobavljača ;Vršiti plaćanja dinarska i devizna.Obračunavate kursne razlike.Obračunavati zarade,sastaviti platne liste ; obračunati :poreza i doprinosa na  zarade i naknade Keirati poslovne knjige,;Obračunavati računovodstvenu i poresku amortizaciju.Vršiti obračun uvoza;Podnositi relevantne poreske prijave ;poreza na dodatu vrednost i doprinosa i poreza na zarade.Kreirati poslovne knjige Vršiti izradu financijskih izvještaja Društva obveznike Srbije po standardima financijskog izvještavanja.Izradjivati i podnositi Bilans uspeha i Bilans stanja , Bilans promena na  kapitalu i Bilans tokova gotovine .Izradjivaćete i podnositi  Prijavu za poreza na dobit i akontacija 

 Način rada

Polaznik ima pristupa aplikaciji 24 h sami polaznici određuju dinamiku ali  rad mora biti kontinuiran.

Vžebe su 100% pokrivene uputstvima!

Za praktičan rad na računovodstvenom programu dostupna su i video uputstva rađena na osnovu dokumentacije koji se obrađuje na krusu.

 Osnovni moduli

 • analitičko knjigovodstvo :kupci ,dobavljači ,robno knigovodstvo ,osnovna sredstva,;
 • plaćanja(nalozi za prenos )i tekući računi;
 • poresko knjigovodstvo;
 • spoljnotrgovinsko poslovanje;
 • finansijsko  knjigovodstvo-dvojno ;
 • izrada finansijskih izveštaja.

Nastava po segmentima

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna – pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava i obračun računovodstvene amortizacije.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe i usluge, evidentiranje kroz robne kartice, knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih poslovnih promena sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih
 17.  sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 18. Izrada najnovije prijave  POPDV
 19. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 20. Obračun i knjiženje rezultata.
 21. Izrada zaključnogh lista ručno; izrada i predaja originalnih finansijskih izveštaja: Bilans uspeha, Bilans stanja, Statistički izveštaj;Bilans tokova gotovine Poreski bilans PDP
 22. Unos dobijene i kreirane dokumentacije kroz računovodstveni program Billans; pregledi i kontrola unetih podataka sa ručnim knjigovodstvom: Kartice (robe, osnovnih sredstava,

Polaznik ima dostupnu knjigovodstvenu dokumentaciju koju obrađuje po knjigovodstvenim propisima.  Detaljna uputstva uz svaku vežbu vidljiva u vidokrugu polaznika dok radi vežbu imitira online nastavnika.

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

 • Knjigovodstveni kursevi

                                                                           Knjigovodstveni kursevi Finance Team

 

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

online kurs samostalni knjigovodja akademski

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 11.01.2021

Trajanje kursa: 4 meseca

svi gradovi

Upis: cena kursa sa 30% popusta 30800,00

Datum početka kursa: 11.01.2021

Trajanje kursa: 4 meseca