Knjigovodstveni kursevi samostalni knjigovođa Finance Team

 Knjigovodstveni kursevi samostalni knjigovođa

Kurs za sertifikat samostalni knjigovodja -izvorni

Napomena :Neki organizatori poput Regionalne komore iz Novog Sada uzurpirali su  naziv Samostalni knjigovodja da dovedu u zabludu da se radi o istom  KURSU Razmislite! To što je Komora nema značaj za vaše zapošljenje.Nedajte da vas lažu   jedino što je isto je uzurpirani naziv .Uverićete se ako špogledate iskustva polaznika kod nas i kod njih .Šta nemaju ostavljena iskustva? Znači da su negativna .Naša kuća je dobila SERTIFIKAT  Firme od poverenja od Centra za Iistraživanje Mišlenja klijenata U 2017

 

   

 

autori  izvornog kursa samostalni knjigvovodja  su :Nada Zlatković i KJelena Bogdanović

Predavači :Nada Zlatković i KJelena Bogdanović

Počinje upis 63.-te generacije u Novom Sadu   za sertifikat "Samostalni knjigovođa" i

52 .generacije polaznika  u Beogradu

Gde se održava      

Novi Sad Mihajla Pupina 6/5/521

Beograd Nemanjina 28 Djuro Salaj Radnički univerzitet

Šta ćete znati nakon završetka kursa?

Knjigovodstveni kursevi

Knjigovodstveni kursevi Finance Team

Kurs knjigovodstva samostalni knjigovodja škole Finance Team vrši celovitu obuku za vođenje poslovnih knjiga, i to  obuka za svaki pojedinačni posao u knjigovodstvu (likvidator,poreski knjigovođa,robni knjigovođa, knjigovođa osnovnih sredstava, knjigovođa obračuna ličnih dohodaka, knjigovođa uvoza i izvoza).

To podrazumeva: edukaciju za zakonodavnu i poresku regulativu i primenu regulative kroz izradu poreskih prijava, obračun, izradu i analizu pomoćnih knjiga,plaćanja, spoljnotrgovinsko poslovanje ,izradu  glavne knjige i njenu kontrolu sa analitikom (pomoćnim knjigama),izradu i analizu brugo bilansa i finansijskih izveštaja.

Nakon završene obuke, polaznicima je omogućena kontinuirana edukacija, kada pristupe grupi na faceb-uku, koju smo napravili za vas! Grupa je namenjena polaznicima naših kurseva, napravljena sa ciljem  komunikacije i edukovanja i nakon završenog polaganja i stečenog sertifikata.

KNJIGOVODSTVENI KURS SAMOSTALNI KNJIGOVODJA -Metod

Obuka se  vrši kroz vođenje poslovnih knjiga ručno a zatim na knjigovodstvenom programu billans (praktična nastava)

Nastava traje 64 šk/ časa 50 šk/časa takozvana  ručna obrada  knjigovodstva i 12 šk/ časa knjiženja -  na knjigovodstvenom programu BILLANS.  4 šk časa predviđena su za  izradu finansijskih izveštaja. Polaznicima se pruža mogućnost da nakon završetka kursa nastavite korišćenje programa  još 2 mesec besplatno.

Knjigovodstveni kursevi - samostalni knjigovođa je 100% praktičan!

 • U svim segmentima gradiva direkno se primenjuju sve izmene propisa koje nastupe u toku trajanja kursa.
 • Svi naši polaznici koji su ranije završili kurs mogu pristupiti materijalim koji se apdejtuju  u skladu sa izmenjenim propisima odmah.

 

 Cena kursa

Cena kursa 22.000,00. Moguće plaćanje u 3 rate za fizička lica: I rata -   10.000; II rata  nakon 20 dana - 7.000; III rata nakon 20 dana od druge - 5.000. Izrada sertifikata plaća se na kraju kursa 1.200,00.

Knjigovodstveni kursevi - nastava po segmentima 

 1. Upoznavanje sa poreskom i zakonskom regulativom: osnovna knjigovodstvena dokumentacuja interna i eksterna - pojmovi kupac, dobavljač, kreditor, poreska uprava, revizija.
 2. Kreiranje faktura po zakonu o PDV / ulazni i izlazni računi, likvidiranje i  knjiženje istih.
 3. Evidentiranje u knjigu KPR izrada ulaznih kalkulacija, za robu i osnovna sredstva.
 4. Knjiženje analitike osnovnih sredstava kroz knjigu osnovnih sredstava.
 5. Evidentiranje analitike robe po šiframa kroz robne kartice za trgovačku robu.
 6. Fakturisanje prodaje kupcu trgovačke robe  i usluge, evidentiranje kroz robne kartice,  knjiženje kroz  knjigu  izdatih računa (KIR).
 7. Evidentiranje kroz kartice dobavljača i kupaca – analitika.
 8. Knjiženje izvoda (zatvaranje uplata kupaca i dobavljača).
 9. Obračun i isplata ličnih dohodaka poreza i doprinosa iz ličnih dohodaka. Izrada objedinjene poreske prijave (PPP-PD).
 10. Isplata zarade, poreza i doprinosa na zarade na odgovarajućim uplatnim računima.
 11. Obračun uvoza, izrada uvozne kalkulacije, evidentiranje kroz knjigu primljenih računa, knjiženje PDV iz uvoza.
 12. Prodaja u inostranstvu – izvoz, evidentiranje kroz KIR, devizni izvodi, obračun i knjiženje kursnih razlika.
 13. Osnova dvojnog knjigovodstva,pravila knjiženja,principi dokumentovanosti, principi dvojnosti iprincipi kontinuelnosti i princip bilansne ravnoteže.
 14. Primena pravilnika o kontnom okviru
 15. Kniženje svih  poslovnih promena  sa kursa kroz glavnu knjigu.
 16. Slaganje glavne knjige sa analitikom (knjige KPR i KIR, karticama osnovnih sredstva, robnim karticama, karticama kupaca, dobavljača i tekućih računa)
 17. Kontiranje podnete PPPDV-prijave
 18. Predzakjljučna i zaključna knjiženja.
 19. Izrada zaključnogh lista ručno, izrada originalnih  finansijskih izveštaja: bilans uspeha, bilans stanja,statistički izveštaj, obračun poreske amortizacije i izada poreskog bilansa i poreske prijave poreza na dobit obrazac (PDP).
 20. Predaja finansijskih izveštaja

Knjigovodstveni kursevi - opšte informacije:

Knjigovodstveni kursevi - "SAMOSTALNI KNJIGOVODJA" omogućavaju polaznicima funkcionalno znanje. Na kursu je konstantno prisutan aktivan i samostalan rad polaznika pod kontrolom nastavnika. Radi se kompletno knjigovodstvo za mala i mikro preduzeća pomoćne knjige -obavezne analitike i knjiženje u dvojno-sintetičko knjigovodstvo - glavnu knjigu.

Ponosni smo da možemo istaći da se radi o 100% praktičnoj obuci za direkno uključivanje polaznika u poslovno okruženje, uz potpuno poštovanje Zakona o računovodstvu i Pravilnika o primeni kontnog okvira, zakonske i poreske regulative u izradi svih poreskih prijava i Finansijskih izveštaja - danas aktuelno. Naši novi polaznici mogu biti sigurni da se obuka obavlja po najnovijim propisima u svim segmentima. Naši raniji polaznici preko grupe na facebook-u pristupaju svim novim materijalima (skriptama) koje su apdejtovane sa detaljnim promenama koji su u međuvremenu nastupile, kako bi bili spremni da se uključe na napredne kurseve onda kad budu odlučili i imaju samopouzdanja u traženju posla.

 Knjigovodstveni kursevi - način rada

Kurs obuhvata obuku za vodjenje poslovnih knjiga po principima: prostog i dvojnog knjigovodstva, prvi deo kursa obuhvata prosto knjigovodstvo kao primer za preduzetnike koji su odlučili da vode poslovne knjige po principi prostog knjigovodstva, a potom se sve radi u dvojnom knjigovodstvu na šta se obtraća dužna pažnja.

Knjigovodstveni kursevi - metod rada za kurs "samostalni knjigovođa"

Obuka za poslovna zanjimanja sastoji se iz tri dela:

Prvi deo kursa

Polaznici se na jednostavan način upoznaju sa: knjigovodstvenom dokumentacijom, načinom, pravilima i zakonskom regulativom evidentiranja knjigovodstvene dokumentacije kroz knjigovodstvene evidencije i pomoćne knjige. Zakonskom regulativom, načinom i pravilima vodjenja i čuvanja poslovnih knjiga. Nastava se u ovom delu radi tako što polaznici vode poslovne knjige virtuelne firme koristeći originalno kreiranu dokumentaciju po PDV-propisima.

Likvidiranje ulazne dokumentacije

U ovom delu kursa vrši se likvidiranje knjigovodstvene dokumentacije i savladava primena Zakona o PDV.  Knjiženje celokupne dokumentacije kroz knjigu KPR i knjiži sva knjigovodstvena dokumentacija kroz pripadajuće pomoćne knjige za: osnovna sredstva, robu, kupaca, dobavljača i tekućih računa.

Likvidiranje izlazne dokumentacije

U ovom delu kursa evidentira se i prodaja: fakturisanje i evidentiranje kroz knjigu KIR i evidencija na karticama kupaca i radi obračun i knjiženje izlaza sa zaliha kroz robne kartice.

Obračun zarada i obračun amortizacije

U ovom delu kursa vrši se i obračun zarada i sastavlja pripadajuća poreska prijava PPP-PD. Obračunate zarade i pripadajući porezi i doprinosi se isplaćuju.

Evidentiranje naplate i isplate i obračun spoljnotrgovinskih poslova

Obračunava se i knjiži računovodstvena amortizacija.Vrši se naplata od kupaca i isplata dobavljačima preko tekućih računa. Vrši se obračun spoljnotrgovinskih poslova i obrada naplate od ino kupaca i isplata ino dobavljačima preko deviznih tekućih računa. Obračunava se nastala kursna razlika i vrši analitičko knjiženje istih.

Drugi deo kursa (kontiranje i knjiženje kroz glavnu knjigu)

Na drugom delu kursa, kontira se sva dokumentacija i knjiži u glavnu knjigu – ručno, zatim se glavna knjiga kontoliše sa analitičkom evidencijom: knjigama KPR i KIR, kartica kupaca, dobavljača, tekučih računa, robe i osnovnih sredstava.Vrši se slaganje glavne knjige i poreske evidencuije KPR-a i KIR-a. Kontira se obračunata računovodstvena amortizacija osnovnih sredstava obračun zarada radnika obračun uvoza izvoza i plaćanje  naplata od ino partnera, kontira se obračunata kursna razlika. Na kraju se vrši  bilansiranje i sasatvlja i kontira PPPDV prijava,  izradjuje se zaključni list, obračunava poreska amortizacija i sastavlja OA obrazac, obračunava i kontira rezultat i izrađuju finansijski  izveštaji bilans uspeha bilans stanja i statuistički izveštaj. 2šk časa predviđeno je za izradu Poreskog bilansa (PB1) i poreske prijava poreza na dobit (PDP).

Treći deo kursa

Sve poslovne promene unose u knjigovodstveni program Billans po principu  jedan polaznik jedan računar 12šk /čas a istovremeno kroz program mogu polanici raditi i kod svojih kuća. Dakle u ovom delu počinje i knjiženje istih promena kroz knjigovodstveni program Billans i simulira se rad u stvarnom knjigovodstvu neke firme ili agencije. Poslednji polazak praktične nastave  je namenjen treningu koji obuhvata obuku kroz prezentaciju: elektronske predaje poreskih prijava na portalu e-porezi poreska uprava i elektronskog izvoza i preuzimanja izvoda.

Knjigovodstveni kursevi Finance Team - 100% praktični i potpuno drugačiji od drugih!

14732370_1302269233126719_4572843765281550086_n14690930_1302269239793385_8111354270270904835_n-1

 

 

 

 

Nakon svakog polaska na kraju časa polaznici su slobodni i sposobni da postavljaju pitanja, iz pređene oblasti toga časa.

Obaveza kandidata je da u toku nstave ne postavljaju pitanja iz razloga remećenja nastave.

Polaganje ispita za kurs samostalni knjigovodja

Izrada sertifikata plaća se 1200,00 dinara
Na ispitu se radi kontrolni test sa 30 pitanja iz oblasti:

 1. Zakonodavna i poreska politika
 2. Primena kontnog okvira - Kontiranje poslovnih promena
 3. Primena Zakona o PDV: Izrada knjiženje i rokovi i podnošenja - PPPDV  prijave
 4. Obračun zarade i pravila i rokovi podnošenja poreske prijave
 5. Bilansiranje,slaganje analitike i sintetike
 6. Slaganje sa poreskom evidencijom
 7. Logička kontrola finansiskih izveštaja i analiza stavki

Ocenjivanje za Sertifikat (100%)  maksimum i 70%minimum bodova

25 bodova nosi zadatak virtuelna firma tkz ručno knjigovodstvo

25 boda nosi knjižeje virtuelne firme kroz knjigovodstveni program takozvano mašinsko knjigovodstvo

40 boda nosi kontrolni ispit

10 boda nosi redovnost i marljivost na časovima

Literature: Praktikumi teoretske nastave.

Knjigovodstveni kursevi

                                                                           Knjigovodstveni kursevi Finance Team

 

 

 

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Kurs knjigovodstva Samostalni knjigovođa – Offline

Novi Sad

Upis: 30 online u svim gradovima srbije i evrope

Datum početka kursa: 15.08.2017

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno i 12 /šk /na programu billans : održavanje od 17 do 20h

Beograd

Upis: odobren popust od 30% do 15.08.2017 na 3 rate

Datum početka kursa: 15.08.2017

Trajanje kursa: 64 šk/časa 2 meseca 52 šk/časa ručno 12šk/časa na računarima