Finansijsko i poresko savetovanje

Organizovanje ispravnog računovodstva

organizovanje-racunovodstva

Ispravno vodjenje računovodstvene evidencije predstavlja ključni aspekt dobrog poslovnog menadžmenta. Osim toga to je i zakonska obaveza. Sva preduzeća koja su registrovana dužna su da vode računovodstvenu evidenciju u skladu sa odredbama zakona o privrednim društvima i zakona o poreskom sistemu.

Isto tako zakon nalaže da svako preduzeće vodi preciznu računovodstvenu evidenciju o primljenom i izdatom novcu, svim prodajama i kupovinama i promenama u aktivi i pasivi. Svako preduzeće bez obzira na strukturu vodi računovodstvenu evidenciju za poreske vlasti i za obračun poreskih obaveza. Neke organizacije dužne su da vode dodatnu evidenciju na primer( za osnovane jedinice u inostranstvu )

Priprema zahteva i biznis planova za dobijanje zajmova

priprema-za-biznis-planPrilikom podnošenja zahteva ili pripreme zahteva za dobijanje kredita za prekoračenje po tekućem računu ili dobijanje subvencija od vlade, kao i radi privlačenja novih investitora ili partnera, neophodno je prezentirati uverljivu sliku finansijskog položaja i budućeg razvoja preduzeća.

Revizor zna koja vrsta podataka je za to neophodna i na koji način informacije treba plasirati da bi se postigle što veće šanse za uspeh.

Na primer banka će biti inpresionirana ako se priloži izvestaj o novčanim tokovima koji pokazuje da preduzeće ima besprekorno iskustvo u tom domenu i da je u stanju ovladati problemom nelikvidnosti. Sve ovo obezbedjuje vam saradnja sa FiNANCE TEAM-om.

Pomoć u izvršavanju zakonskih obaveza

izvrsavanje-zakonskih-obavezaZakonske obaveze koje se odnose na poslovne aktivnosti veoma su brojne i često vrlo složene.

Veliki broj relevantnih zakonskih odredaba sadržan je u Zakonu o privrednim društvima, ali na poslovnu organizaciju imaju uticaja i zakoni o odnosima izmedju poslodavca i zaposlenih lica, zakoni o bezbednosti i zaštiti zdravlja na poslu, o procedurama zaštite podataka kao i zakona o obligacionim odnosima.

Revizor zapošljen u Finance Team je stručan da pomogne svojim klijentima da ispune zakonske obaveze u ključnim oblastima , kao što su finansijsko izveštavanje, vodjenje računovodstvene evidencije i uredno izvršavanje poreskih i drugih obaveza preduzeća informisanje o poslovanju preduzeća.

Kupovina spajanje i pripajanje

kupovina-firme-savetiPonekad se kupuje celo preduzeće ili sva njegova sredstva u slučaju likvidacije.

Čak i nagomilane poreske obaveze nekog preduzeća mogu biti od vrednosti. U nekim slučajevima čitave kompanije ili jedan njen deo prodaju se sopstvenim radnicima, da bi se izbegla likvidacija i poreska pitanja.

Od ključnog je značaja dobiti stručno mišljenje od kompetentne ličniosti revizora. Zato vam je neophodna saradnja sa knjigovodstvenom agencijom Finance Team.

Rešavanje nastalih problema u poslovanju

Rešavanje nastalih problema u poslovanju Svako preduzeće ima svoje uspone i padove.

Nevolje se mogu javiti u vidu nove konkurencije, bolesti ključnih stručnjaka, lošeg menadžmenta ili jednostavno u obliku postepenog slabljenja preduzeća.

Može se desiti da preduzeće u jednom trenutku bude suočeno sa mnogo problema, da je i njegov opstanak doveden u pitanje.

Ovlasćeni računovodja može da posavetuje i da sugeriše na koje sve načine bi moglo da se zaustavi propadanje preduzeća, na primer poboljšanjem svih vidova finansijske kontrole, sugerisanjem na nove potencijalne partnere ili uvodjenje novog proizvoda.

Na kraju pak ako je preduzeće insolventno da mu pruži pomoć kod imenovanja prinudnog upravnika u pružanju podataka koji su veoma bitni kod započinjanja restruktuiranja.

Poslovanje u inostranstvu

U eri razvoja telekomunikacija i brzog transporta čak i najmanje preduzeće može da posluje na medjunarodnom nivou.

Medjutim, poslovanje u inostranstvu donosi sa sobom posebne probleme.

Zakonske odredbe o uvozu i izvozu BAT i carinske dažbine, kursne liste, različiti zakoni o preduzećima, osnovna praksa i inostrani porezi, predstavljaju samo neke od oblasti iz kojih se mora zatražiti stručna pomoć.

Sve više preduzeća stupa u kontakte sa stranim kompanijama kako bi iskoristili pogodnosti medjunarodnog tržišta.

Oblici kooperacije obuhvataju zajednička ulaganja( joint venture ) integraciju i akviziciju.

Za sve oblike medjunarodne kooperacije možete dobiti savet i sugestiju od Knjigovodstvene Agencije Finance Team.

Nova konkurencija

Istovremeno javlja se pitanje nove konkurencije iz inostranstva.

Shodno tome, sva preduzeća treba ponovo da razmotre svoje aktivnosti u evropskom kontekstu, kako bi zaključili da li jedinstveno tržiste u njihovom slučaju predstavlja pretnju ili šansu za dalji razvoj.

Komunikacija sa Poreskom Upravom

Ovlašćeni računovodja iz Finance Team-a kao dugogodišnji finansijski inspektor(1992. god.do 1996.Godine)Zna da na pravi način komunicira sa Organima  Poreske Uprave.Ukoliko pak ipak dodje do nemogućnosti utvrdjivanja stvarnih ispravnih činjenica, stručna je da za Vas podnese žalbu na Rešenje Poreske uprave  za osporavanje istog.   

Finance Team Kursevi

Datumi kurseva Prijavite se Svi Kursevi Ulogujte se

Poreski računovodja

svi gradovi

Upis: 30

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis

svi gradovi

Upis: do kraja januara kurs samostalni knjigovodja gratis

Datum početka kursa: 15.04.2024

Trajanje kursa: 4 + 2 mesec gratis